ทุกยอดฝาก

ทุกยอดฝาก

ฝาก 100 บาท รับ 10 บาท

ฝาก 300 บาท รับ 30 บาท

ฝาก 500 บาท รับ 75 บาท

ฝาก 1,000 บาท ขึ้นไปรับ 200 บาท

(ทำยอด 2 เท่า)