โปรรวยทุกยอดฝาก

ฝาก 100 รับ 110 บาท

ฝาก 300 รับ 130 บาท

ฝาก 500 รับ 550 บาท

ฝาก 900 รับ 990 บาท

ฝาก 2,000 รับ 2,200 บาท

ฝาก 5,000 รับ 5,500 บาท

(ทำยอด 1 เท่า)